Цифров COVID сертификат на ЕС

Изберете ЕГН, личен номер на чужденец или друга опция.

Choose between UCN and personal foreign's number or other option

Моля, въведете Вашия идентификатор точно както е изписан върху документа Ви за самоличност.

Pleasе enter your ID number exactly as shown on your identification document.

Моля въведете вашата дата на раждане

Please enter your date of birth

Въведете номер на лична карта.

Enter your ID card number

Ваксинираните лица следва да въведат НРН от стария си сертификат или номер на сертификат издаден след 01.06.2021, изследваните следва да въведат НРН на изследването, а преболедувалите да посочат телефонния номер, който е бил подаден в РЗИ при карантинирането им

Vaccinated persons should enter the NRN from their old certificate or the UVCI for certificates issued after 01.06.2021, tested persons should enter the NRN of the test, while those recovered should indicate the telephone number that was submitted to the RHI when quarantined.

Въведете номер на сертификат издаден след 01.06.2021, НРН на последната от поставените Ви дози, описани във Вашия национален сертификат за ваксинация издаден преди 01.06.2021 г. или НРН на изследването от лабораторията.

Enter the UVCI for certificates issued after June 1st, 2021, the National Reference Number (NRN) of the last of the vaccine doses administered to you, as shown on your National vaccination certificate issued before June 1st, 2021, or the NRN of the test.

изображение на примерен сертификат с nrn номер
Изпрати кодsend code

Моля, въведете телефонния номер, който сте посочили за контакт при даването на проба за изследване за COVID-19 или номера, който фигурира в регистъра на РЗИ в посочения формат.

Please enter the contact number you registered when you tested for COVID-19 or the phone number on file in the RHI registry. Please use the specified format.

Въведете кода, който ще получите като SMS на посочения от Вас телефонен номер.

Enter the code that you will receive on the phone number you provided.

IE11Браузърът, който използвате вече не се поддържа

Производителят на Вашия браузър постепенно прекратява поддръжката и обновяването му, включително с версии, коригиращи различни пропуски в сигурността. За да Ви можем да осигурим по-високо качество и сигурност за този сайт препоръчваме за работа с него да използвате съвременен браузър с активна техническа поддръжка.