Съгласие за обработка на лични данни

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Система за записване на доброволци

 1. Системата за записване на доброволци (СЗД) е създадена с цел да се подпомогнат с доброволчески труд регионалните здравни инспекции и лечебните заведения за болнична помощ в дейностите им по справяне с пандемията от SARS-CoV-2.
 2. С ползването на СЗД, Вие декларирате, че имате навършени 18 години и се съгласявате Министерство на здравеопазването, в качеството си на администратор на лични данни, да обработва и съхранява следните събрани от Вас лични данни:
 • Три имена;
 • Идентификатор на лицето (ЕГН/ЛНЧ);
 • Дата на раждане;
 • Номер на лична карта;
 • Дата на издаване на личната карта;
 • Орган, издал личната карта;
 • Адрес на електронна поща;
 • Телефонен номер.

 

 1. При администриране на системата, Министерство на здравеопазването ще използва като обработващ лични данни „Информационно обслужване“ АД. Дружеството ще обработва данните по нареждане и от името на министерството като прилага технически и организационни мерки, които да осигурят необходимото ниво на защита на данните от случайно или незаконно унищожаване, от загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Данните ще се обработват единство и само за постигане на целта по т.1.
 2. При възникване на необходимост и при поискване, Вашите данни ще се разкриват чрез предаване пред съответната регионална здравна инспекция или лечебно заведение за болнична помощ.
 3. Регионалните здравни инспекции и лечебните заведения за болнична помощ ще обработват получените Ваши данни на собствено правно основание - изготвяне на договорно предложение към Вас за полагане на доброволчески труд.
 4. Всички администратори и обработващи лични данни ще обработват и съхраняват Вашите данни за период не по-дълъг от необходимия за постигане на целта.
 5. Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласие си като го заявите писмено на елктроннен адрес: delovodstvo@mh.gpvernment.bg. Оттеглянето на съгласието ще преустанови по-нататъшното обработване на Вашите лични данни и същите ще бъдат заличени. Оттеглянето на съгласието няма да доведе до никакви вредни за Вас последици.


Данни за контакт с  Длъжностно лице по защита на данните в Министерство на здравеопазването

адрес: Пл. „Света Неделя “ № 5

      dpo@mh.government.bg

 

Данни за контакт с ИО АД

 

Данни за контакт с надзорния орган

Комисия за защита на личните данни

 София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2   

www.cpdp.bg