Политика за обработка на лични данни

Министерство на здравеопазването е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. София 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5, Код по БУЛСТАТ: 000695317.

Министерство на здравеопазването е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета  от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

За контакт с Министерство на здравеопазването:
Адрес: гр. София 1000, пл. "Света Неделя" № 5,
Интернет страница: https://www.mh.government.bg

За контакт с Длъжностното лице по защита на данните: 
dpo@mh.government.bg
Телефонен номер: +359 2 9301 461

Целта за записване за ваксинация е да се създаде организация за бързо оползотворяване на наличните и на предстоящите доставки на ваксини срещу COVID-19 в страната, както и за увеличаване на имунизационния обхват в страната. В тази връзка е предоставена възможност на всеки, който желае да се ваксинира срещу COVID-19, да попълни електронно своята заявка за ваксинация чрез интернет-базираната платформа „COVID-19 Регистрация за ваксинация“. За постигане на тази цел, следва лицата да бъдат еднозначно идентифицирани, което налага обработването на лични данни съгласно определенията по смисъла на чл. 4, т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/679" г.

Обработването на лични данни на желаещите да се ваксинират се извършва единствено за целите на ваксинация. Данните се обработват до постигане на целите на обработката.

Използването на интернет-базираната платформа „COVID-19 Регистрация за ваксинация“ е една от опциите за записване за поставяне на ваксина и е доброволно. В тази връзка, основанието за обработването на лични данни се базира на дадено съгласие от субекта на данните.

Съвместни администраторите на лични данни, които работят с интернет-базираната платформа „COVID-19 Регистрация за ваксинация“ са лечебни заведения и регионални здравни инспекции.

Личните данни на субекта на данните се обработват за период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които данните се обработват при спазване принципа на ограничение на обработването във времето и извън случаите за статистически, изследователски и научни цели.

Субектът на данните има право на

  • право на достъп до информация, съдържаща неговите лични данни;
  • право на коригиране на лични данни;
  • право на изтриване на лични данни;
  • право на ограничаване на лични данни;
  • право на преносимост на лични данни;
  • право на възражение срещу обработването на лични данни;
  • право на оттегляне на съгласието.

Субектът на данните може да упражни правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Министерство на здравеопазването, както и има право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

Моля, запознайте с  пълния текст на Политиката за поверителност при обработване на лични данни на Министерство на здравеопазването на адрес – https://www.mh.government.bg/bg/politiki/zashita-na-lichnite-danni/