Информация за системата

Националната здравно-информационна система (НЗИС) е създадена в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG05SFOP001-1.002-0007 от 21.03.2017 г., по проект „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“ с бенефициент Министерството на здравеопазването. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ с подкрепата на Европейските структурни фондове.

Основните цели на НЗИС са:

 • Подобряване на качеството на медицинската помощ;
 • Подобрена диагностика и лечение, намаляване на медицинските грешки;
 • Осигуряване на рационално лекарствено лечение;
 • Улесняване на комуникацията между пациенти и здравни професионалисти;
 • Повишена ефективност на здравната система;
 • Бърз достъп до необходимите данни;
 • Лесно четима и пълна медицинска документация;
 • Повишаване на ефикасността при изразходване на финансови средства;
 • Подобряване на диспансеризацията и на профилактичната дейност.
 • Намаляване на разходите за съхранение на информация.

На база на подробен анализ и технологични препоръки е стартиран проекта за реализиране на първите два паралелни етапа от изграждането на Национална здравна информационна система (НЗИС). Той обхваща всички участници и основни потоци информация в сектор „Здравеопазване“, за да бъде реализиран “минимален осъществим продукт” (Minimum Viable Product) по отношение на е-здравеопазването, а това включва:

 • Електронен здравен запис (пациентско досие);
 • Електронни рецепти (е-рецепти);
 • Електронни направления (е-направления);
 • Единен здравно-информационен портал, осигуряващ публична информация, медицински статистики, достъп до публична информация от регистрите в сектор „Здравеопазване“.

Единният здравно-информационен портал предоставя контролиран достъп на гражданите и потребителите на медицински услуги до техните персонални Електронни здравни записи (пациентски досиета), включително и история на издадени е-Рецепти и е-Направления.

Паралелно с разработката и внедряването на НЗИС са централизирани и електронизирани всички ключови регистри в сектор „Здравеопазване“, които се поддържат, както от Министерство на здравеопазването, така и от други отговорни институции и организации, които имат съответните нормативни правомощия.

Интегрирането на централизираните регистри с НЗИС дава възможност инкрементално да се въведат множество автоматизирани валидации и контроли на различните стъпки от процесите в сектор „Здравеопазване“.